زنـــدگـــی

 از خیاطی پرسیدند: زندگی یعنی چه؟


گفت: دوختن پارگی های روح با نخ توبه !!!!

*****

از باغبانی پرسیدند: زندگی یعنی چه؟

گفت: کاشت بذر عشق در زمین دلها زیر نور ایمان !!!!!

*****

از باستان شناسی پرسیدند: زندگی یعنی چه؟

گفت: کاویدن جانها برای استخراج گوهر درون!!!

****

از آیینه فروشی پرسیدند: زندگی یعنی چه؟

گفت: زدودن غبار آیینه دل با شیشه پاک کن توکل!!!

****

از میوه فروشی پرسیدند: زندگی یعنی چه؟

گفت: دست چین خوبی ها در صندوقچه دل!!!

 دل به خدا بسپار 

/ 0 نظر / 11 بازدید